โครงการ ECON DAY – ECON NIGHT 2019

โครงการ ECON DAY – ECON NIGHT 2019

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ ECON DAY – ECON NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม Econ Day จำนวน 242 คน และเข้าร่วมกิจกรรม Econ Night จำนวน 327 คน โดยกิจกรรมEcon Day...
งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร์

รูปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 14 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. รูปกิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับภูมิภาคครั้งที่ 4 "ธุรกิจบ้านฉันเติบโตอย่าง สร้างสรรค์...
กิจกรรมช่อใหม่รวมใจประดู่แดงสัมพันธ์ 2562

กิจกรรมช่อใหม่รวมใจประดู่แดงสัมพันธ์ 2562

       เมื่อวันที่ 20,28,29 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมรับน้องภายใต้ชื่อโครงการ “ช่อใหม่รวมใจ ประดู่แดงสัมพันธ์” ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 130 คน...
โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2562

โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2562

       เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่1ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาเข้าร่วมกิจกรรม 119 คน และมีชุมนุมมาเข้าร่วมโครงการ 4 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุม ENN, ชุมนุม...