พิธีมอบเหรียญสัญลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ และพิธีอำลาพระบิดา ประจำปี 2561

พิธีมอบเหรียญสัญลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ และพิธีอำลาพระบิดา ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 สโมสรนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเหรียญสัญลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และพิธีอำลาพระบิดาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2561 ภายในงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้ร่วมพิธีกล่าวขอขมา และอำลาพระบิดา...
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา กรณีประเทศไทย: จากข้อมูลเชิงประจักษ์ สู่การพัฒนาขีดความสามารถและความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา กรณีประเทศไทย: จากข้อมูลเชิงประจักษ์ สู่การพัฒนาขีดความสามารถและความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย”

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค นักวิจัยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา กรณีประเทศไทย:...
งานสงกรานต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562

งานสงกรานต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562

งานสงกรานต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระ...
เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 8

เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 8

  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เปลี่ยนการเงินเป็นเรื่องง่าย หากใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” ภายใต้กิจกรรมโครงการ “เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 8” ณ ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์...