การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง EC 203 คณะเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎี...