การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการนำร่องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง “โครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้”

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการนำร่องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง “โครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้”

ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นักศึกษายุคใหม่เท่าทันภัยโลก Online”

ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นักศึกษายุคใหม่เท่าทันภัยโลก Online”

  ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในหัวข้อ “นักศึกษายุคใหม่เท่าทันภัยโลก Online”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้อง รวมไปถึงไม่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ...
คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเดินขวนพาเหรด งานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเดินขวนพาเหรด งานประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2561

  คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมเดินขวนพาเหรดในชื่อขบวน “แผ่นดินทองด้ามขวาน ประสานสองฝั่งชายทะเล” ซึ่งจัดร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเพณีลอยกระทง ม.อ.ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561

  น.ส.กนกกมล ทัศทอง และ น.ส.วานิสสา เสนามิตร นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ชื่อบทความ : ดัชนีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าระดับจังหวัด ของประเทศไทย...
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นาโปแก จังหวัดพัทลุง เพื่อเรียนรู้การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งการจัดการพื้นที่ ลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการทำการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วันที่ 4...