ภาพบรรยากาศการมาตรวจเยี่ยมคณะฯ โดยคณะกรรมการจาก ทปอ.

ภาพบรรยากาศการมาตรวจเยี่ยมคณะฯ โดยคณะกรรมการจาก ทปอ.

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพจาก ทปอ. 2 ท่าน คือ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา และ รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา เข้าตรวจเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นการตรวจเยี่ยมในการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น...
ศึกษาดูตัวอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

ศึกษาดูตัวอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

  นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่ดูงานในรายวิชา 001 – 102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาดูตัวอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยศึกษาการเลี้ยงปลากระพง การทำสวนผสมของสวนลุงวี...
ภาพกิจกรรมค่าย Young Economist Smart Camp 7th

ภาพกิจกรรมค่าย Young Economist Smart Camp 7th

  ภาพกิจกรรมค่าย Young Economist Smart Camp 7th วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดย ชุมนุม Econ Empowerment New Network   Day 1 Day 2 Day 3 สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต...
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลาง ความป่วนทางเทคโนโลยี”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลาง ความป่วนทางเทคโนโลยี”

  “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โต้คลื่นลูกใหม่ มองเมืองไทย ท่ามกลาง ความป่วนทางเทคโนโลยี” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง EC 201 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...