การประเมินคุณภาพภายในแบบ site visit ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) คณะเศรษฐศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายในแบบ site visit ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) คณะเศรษฐศาสตร์

  การประเมินคุณภาพภายในแบบ site visit ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี คณะกรรมการประเมิน 2 ท่าน 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล (ประธาน) 2) อาจารย์ปวิชญา ชนะการณ์(กรรมการ) วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30...
การประเมินคุณภาพภายในแบบ site visit ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายในแบบ site visit ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายในแบบ site visit ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี คณะกรรมการประเมิน 2 ท่าน 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ประธาน) 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม (กรรมการ) ในวันพุธที่...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

  24 กันยายน 2561 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล พร้อมกับผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และบุคลทั่วไป จากทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานภายนอก ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ม.อ....
พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ เวลา 09.45 – 10.45 น. วันที่ 20 กันยายน 2561   คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด สำหรับนักศึกษา - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับย่อ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต...
ภาพบรรยากาศของการซ้อมรับปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศของการซ้อมรับปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ภาพบรรยากาศของการซ้อมรับปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – บัณฑิตลงทะเบียนและฝึกซ้อมที่คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 201 วันที่ 18 กันยายน 2561 – ซ้อมใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมฯ วันที่ 20 กันยายน 2561...