โครงการกิจกรรม 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. 2561

โครงการกิจกรรม 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. 2561

โครงการกิจกรรม 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการกิจกรรม 5 ส 2561 ขึ้น เพื่อให้พื้นที่ของคณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง...
งานกีฬาประเพณี “สามศาสตร์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2”

งานกีฬาประเพณี “สามศาสตร์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2”

งานกีฬาประเพณี “สามศาสตร์สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” งานกีฬาสามศาสตร์สานสัมพันธ์ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี...
U-Multirank Economics and Business Studies มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

U-Multirank Economics and Business Studies มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

U-Multirank Economics and Business Studies มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย U-Multirank ซึ่งจะประเมินมหาวิทยาลัยจากผลงาน 5 ด้านคือ  Teaching and Learning, Research, Knowledge Transfer, International...
กิจกรรมการสอบทานภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมการสอบทานภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เป็นการสอบทานด้านการรับ-จ่ายเงินรายได้ การเก็บรักษาเงิน และเงินยืมหมุนเวียนทดรองจ่าย ระดับคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงานด้านการเงินการบัญชี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย...