เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมเศรษฐศาสตร์รวมใจ 15 ปี เศรษฐศาสตร์ 50 ปี ม.อ.

เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมเศรษฐศาสตร์รวมใจ 15 ปี เศรษฐศาสตร์ 50 ปี ม.อ.

กำหนดการ กิจกรรมเศรษฐศาสตร์รวมใจ 15 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 50 ปี ม.อ. “ศิษย์เก่าอาสาเก็บขยะริมหาด รักษ์ธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” “ณ บริเวณหาดสะกอม (เขาล้อน) อ.เทพา จ.สงขลา   08.00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. 08.45 น. เดินทางถึงบริเวณหาดสะกอม (เขาล้อน)* 09.00...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เวทีภาคใต้

การประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เวทีภาคใต้

ดร. สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาหารือ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผู้แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ทั้ง 6 คณะ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...
โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร

โครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ...
บุคลากรคณะฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณ Prof. Barney F. Hope

บุคลากรคณะฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณ Prof. Barney F. Hope

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการขอบคุณ Prof. Barney F. Hope ในการมาร่วมงานกับคณะเศรษฐศาสตร์ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 5 ระหว่างเวลา 11.30 – 13.00...