คณะเศรษฐศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Novi Sad

คณะเศรษฐศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Novi Sad

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก University of Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย เข้าเยี่ยมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะฯ ได้แนะนำคณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (ป.โท)...
กิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

กิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงหลักการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ชีวิตประจำวัน ชุมชน การบริหารจัดการ และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม จากกรณีศึกษาหลักการ ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่...
คุยไป คิดไป จุดไฟปัญญา ครั้งที่ 39  ในหัวข้อ “ทำไมต้องคิดใหม่เรื่องพลังงาน”

คุยไป คิดไป จุดไฟปัญญา ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ “ทำไมต้องคิดใหม่เรื่องพลังงาน”

[เสวนาทางวิชาการ คุยไป คิดไป จุดไฟปัญญา ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ “ทำไมต้องคิดใหม่เรื่องพลังงาน” วันที่ 16 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 16.30 – 19.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากรโดย ผศ.ประสาท มีแต้ม...