การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563)

การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563)

  การประชุมเพื่อประมวลความคิดเห็นและคำแนะนำในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563) ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์    ...
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349)

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349)

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจเกษตร ประจำปี 2561 รายวิชา Agribusiness Management (877-349) โดยให้นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Agribusiness Management (877-349) ได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ...
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการนำร่องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง “โครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้”

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการนำร่องต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง “โครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้”

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นาโปแก จังหวัดพัทลุง เพื่อเรียนรู้การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งการจัดการพื้นที่ ลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการทำการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วันที่ 4...
ศึกษาดูตัวอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

ศึกษาดูตัวอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา

  นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่ดูงานในรายวิชา 001 – 102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาดูตัวอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยศึกษาการเลี้ยงปลากระพง การทำสวนผสมของสวนลุงวี...
การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร

การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร

คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ในงานการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 6 เรื่อง...