กองทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

กองทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

  หอการค้าจังหวัดได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าน“กองทุนสำหรับ นักศึกษาเรียนดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความตั้งใจใน...