คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Faculty of Economics, Prince of Songkla University

faculty of Economics
Image Description

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดยกุสุมา สุขวงศ์ รองผู้จัดการทั่วไปด้านสรรหาว่าจ้าง เข้าพบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมหารือและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา ทั้งโครงการฝึกงาน และสหกิจศึกษา รวมถึงการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานของบริษัท โดยมีผ...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

กิจกรรมนักศึกษา 06 สิงหาคม 2565

ดูงานในรายวิชา 877-214 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น

วันนี้..ได้มีการจัดศึกษาดูงานในรายวิชา 877-214 ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น ที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย และ กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดแครง ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย และอาจารย์นิตยา ขวัญแก้ว และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน ซึ่งการดูงานดังกล่าว ทำให้นักศึกษาเ...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2565 บริเวณลานชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่ม