กิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน ภายใต้โครงการยุวชนอาสา แผนงานยุวชนสร้างชาติ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "พัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตชันโรงแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงในพื้นที...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

กิจกรรมนักศึกษา 31 สิงหาคม 2564

Economic Music Club : โครงการ Jam For Share 2021

ชมรมดนตรีสากล คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ Jam For Share 2021 เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 28 สิงหาคม 2564 โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 9,238.80 บาท และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ทางชุมนุม EMC ได้นำของไปบริจาคมูลนิธิสานฝันปันรักเพื่อเด็กออทิสติค 1.บริจาคเป็นสิ่งของ มูลค่า 3,683.50 บาท 2.บริจาคเป็นเงิน มูลค่า 5,555.30 บาท ทางชุมนุม EMC ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแสดงด...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting คณะฯ ได้รับเกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินโดย รองศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ (ประธาน) รองศาสตราจารย์ นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ (กรรมการ) และคุณวารุณี หมื่นยา (เลขากรรมการ)
อ่านรายละเอียดเพิ่ม