กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ใน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562”

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับรางวัล ในงาน ”งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” (PRIDE of PSU 2019) ซึ่งมีชื่อเข้ารับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ และ...

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา...

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง EC 203 คณะเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎี...

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90112
Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112   E-mail: economics@psu.ac.th  Phone: (+66) 074-282400  Fax: (+66) 074-282400  Facebook Page: /econpsu