กิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 งานวิจัย และงานการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ "สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานประจำสู่งานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน Routine to Research : R2R (2R)" โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางวิศวก...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม

กิจกรรมนักศึกษา 21 กันยายน 2564

ข่าวกิจกรรม Preparing for your future

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน เวลา 09.45 น. - 12.30 น. ที่ผ่านมา กลุ่ม Econext ได้จัดกิจกรรม "Prepaing for your future" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านทาง zoom cloud meeting ในรูปแบบของการสัมภาษณ์และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Field...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting คณะฯ ได้รับเกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินโดย รองศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ (ประธาน) รองศาสตราจารย์ นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ (กรรมการ) และคุณวารุณี หมื่นยา (เลขากรรมการ)
อ่านรายละเอียดเพิ่ม