น้าแรก  |   ลักสูตร    |    บุคลากร    |   บทความวิจัย   |   ชมรม   |   ติดต่อเรา


  
 

     
  ¤ สำนักงานหลักสูตร ป.โท งดให้บริการ ระหว่าง 18 - 22 พ.ค.2559
เนื่องจากนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาประจำปี ณ มาเลย์-สิงคโปร์
  ¤ ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MAB18
  ¤ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับป.โท   
  ¤ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  ¤ ประมวลภาพการบรรยายพิเศษ โดย ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์
 

¤

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป นักศึกษาชั้นปีที่ 1                     

 

¤

ขอข้อมูลสมาชิก MAB ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

¤

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

 

¤

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด ป.โท

 

¤

เอกสารรับรองหลักสูตรธุรกิจเกษตร

      
 
 
      
  ¤ เอกสารประกอบการสอน ผศ.ปรัตถ (22 พ.ย.2558)
  ¤ วิชา 878-512 งานนำเสนอครั้งที่ 1  
- กุ้ง_อุตสาหกรรมกุ้ง
- ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
- ศักยภาพและข้อจำกัด ภาพรวมสินค้าเกษตร1
- ศักยภาพและข้อจำกัด ภาพรวมสินค้าเกษตร2
- ศักยภาพและปัญหา มันสำปะหลัง
- ศักยภาพและปัญหาทางการเกษตรของข้าว
- ศักยภาพและปัญหายางพาราไทย
  ¤ อบรมเทคนิคการเขียนสารนิพนธ์  
- templateปก
- templateส่วนนำ
- templateบทที่1-5
- templateบรรณานุกรม
- templateประวัติผู้เขียน
  ¤ คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์
  ¤ การสอบสารนิพนธ์
- แบบคำร้องขอสอบ
- ขั้นตอนการขอสอบและการทำเล่มสารนิพนธ์
- แบบฟอร์มการโอนลิขสิทธิ์
- คู่มือการทำสารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ตัวอย่างการนำเสนอสารนิพนธ์
  ¤ การสอบประมวลความรอบรู้
- แบบคำร้องขอสอบ
- ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอสอบ
- กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ

     
  ¤

 อบรม SPSS  รศ.ดร.สมบูรณ์ 
โปรแกรมSPSS 16.0
-
แบบฝึกหัด
     
  ¤ EVIEW  พร้อมคู่มือการติดตั้ง
  ¤ เอกสาร "การใช้SPSSเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล"
           
  ¤ ประมวลภาพการบรรยายพิเศษ โดย ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์
 

¤

ประมวลภาพการจัดบรรยายพิเศษ โดย Prof.Huang                    

 

¤

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาย่อย MAB16                     

  ¤ ประมวลภาพงานรับปริญญามหาบัณฑิต MAB                     
  ¤ ประมวลภาพการทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง
  ¤ ประมวลภาพงา่นรับปริญญา ปีการศึกษา 2555
  ¤ ประมวลภาพการประชุมหารือการจัดงานครบรอบ 15ปีMAB
  ¤ ประมวลภาพกิจกรรม ByeNiorพี่มหาบัณฑิต
  ¤ ประมวลภาพกิจกรรม "พี่เลี้ยงน้อง"
  ¤ ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง MAB14
  ¤ ประมวลภาพการดูงานและการนำเสนอการดูงานรายวิชา 878-503
  ¤ ประมวลภาพการนำเสนอสารนิพนธ์ MAB12
  ¤
ประมวลภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง "โอกาสธุรกิจปศุสัตว์ของไทย" ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
  ¤
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
      


                   
  เกี่ยวกับหลักสูตร   เอกสารประกอบหลักสูตร   บทความวิจัย   ชมรมธุรกิจเกษตร   Link ที่น่าสนใจ
  - หลักสูตร
- บุคลากร
  - รายชื่อหนังสือห้องสมุด ป.โท
- คู่มือการทำสารนิพนธ์
- แบบฟอร์มต่าง
- ระเบียบการศึกษา

- ปฏิทินการศึกษา


  - บทความวิจัยของคณาจารย์
- บทคัดย่อสารนิพนธ์และ
  วิทยานิพนธ์

- บทความที่เกี่ยวข้อง
  - หน้าแรก
- ทำเนียบฯ
- ใบสมัคร
  - LMS
- ประเมินการเรียนการสอน
- E-mail
- กองทะเบียนและประมวลผล
- บัณฑิตวิทยาลัย
         

ติดต่อเรา หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ
ทยาลัยสงขลานครินทร์