น้าแรก  |   ลักสูตร    |    บุคลากร    |   บทความวิจัย   |   ชมรม   |   ติดต่อเรา


 
  
 

     
  ¤ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 2
  ¤ ประมวลภาพการจัดทัศนศึกษาประจำปี ณ สาธารณรัฐไต้หวัน  
  ¤ ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  
  ¤ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา "แบบตลอดปี" ปีการศึกษา 2560
- แผ่นปลิว
- แผ่นพับ
>>>สมัครออนไลน์<<<
  ¤ หลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
(เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560)
 

¤

ขอข้อมูลสมาชิก MAB ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

¤

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

 

¤

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด ป.โท

 

¤

เอกสารรับรองหลักสูตรธุรกิจเกษตร

      
 
 
      
  ¤ อบรมเทคนิคการเขียนสารนิพนธ์  
- templateปก
- templateส่วนนำ
- templateบทที่1-5
- templateบรรณานุกรม
- templateประวัติผู้เขียน
  ¤ คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์
  ¤ การสอบสารนิพนธ์
- แบบคำร้องขอสอบ
- ขั้นตอนการขอสอบและการทำเล่มสารนิพนธ์
- แบบฟอร์มการมอบลิขสิทธิ์
- คู่มือการทำสารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ตัวอย่างการนำเสนอสารนิพนธ์
  ¤ การสอบประมวลความรอบรู้
- แบบคำร้องขอสอบ
- ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอสอบ
- กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ

  ¤ เอกสาร "การใช้SPSSเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล"
  ¤ คู่มือการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร
  ¤ คู่มือการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร      
  ¤ ประมวลภาพการบรรยาย หัวข้อ "การจัดการการผลิตกล้วยหอมเชิงธุรกิจ" โดย อ.ปณิดา กันถาด จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคุณธรรมศาสตร์ ประพันธ์ จากบริษัท เอเบสท์ จำกัด
  ¤ ประมวลภาพการจัดทัศนศึกษาประจำปี ณ สาธารณรัฐไต้หวัน  
  ¤

ประมวลภาพการบรรยาย “หัวข้อ “ธุรกิจให้คำปรึกษาในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันและจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด” โดย คุณประกิจ ทองคำ จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

  ¤

ประมวลภาพการบรรยาย “ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์ม โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่น และอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดย ดร.สมประสงค์ ศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท โอพีจีเทค จำกัด

  ¤ ประมวลภาพการจัดทัศนศึกษาประจำปี ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  
  ¤ ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MAB18
  ¤ ประมวลภาพการบรรยายพิเศษ โดย ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์
 

¤

ประมวลภาพการจัดบรรยายพิเศษ โดย Prof.Huang                    

 

¤

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาย่อย MAB16                     

  ¤ ประมวลภาพงานรับปริญญามหาบัณฑิต MAB                     
  ¤ ประมวลภาพการทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง
      


                   
  เกี่ยวกับหลักสูตร   เอกสารประกอบหลักสูตร   บทความวิจัย   ชมรมธุรกิจเกษตร   Link ที่น่าสนใจ
  - หลักสูตร
- บุคลากร
  - รายชื่อหนังสือห้องสมุด ป.โท
- คู่มือการทำสารนิพนธ์
- แบบฟอร์มต่าง
- ระเบียบการศึกษา

- ปฏิทินการศึกษา


  - บทความวิจัยของคณาจารย์
- บทคัดย่อสารนิพนธ์และ
  วิทยานิพนธ์

- บทความที่เกี่ยวข้อง
  - หน้าแรก
- ทำเนียบฯ
- ใบสมัคร
  - LMS
- ประเมินการเรียนการสอน
- E-mail
- กองทะเบียนและประมวลผล
- บัณฑิตวิทยาลัย
         
 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-
282484 - 5   โทรสาร 074-282410