น้าแรก  |   ลักสูตร    |    บุคลากร    |   บทความวิจัย   |   ชมรม   |   ติดต่อเรา

     
   
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  [ดาวโหลด]  
     
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร  
     
    คู่มือหลักสูตร      
  ความเป็นมาของหลักสูตร      
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา      
  โครงสร้างหลักสูตร      
  รายวิชาในหลักสูตร      
  คำอธิบายรายวิชา      
  แผนการศึกษา      
  การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร      
ระยะเวลาการศึกษา / จำนวนนักศึกษา
  ค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่าย      
           
           
  รายวิชาที่ต้องศึกษาด้วยตนเอง      
  รายวิชาสัมมนา      
  รายวิชาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์      
           
  การสอบประมวลความรอบรู้      
  สำหรับนักศึกษา แผน ข      
           
           
   
  เกี่ยวกับหลักสูตร   เอกสารประกอบหลักสูตร   บทความวิจัย   ชมรมธุรกิจเกษตร   Link ที่น่าสนใจ
  - หลักสูตร
- บุคลากร
  - รายชื่อหนังสือห้องสมุด ป.โท
- คู่มือการทำสารนิพนธ์
- แบบฟอร์ม
- ระเบียบการศึกษา

- ปฏิทินการศึกษา


  - บทความวิจัยของคณาจารย์
- บทคัดย่อสารนิพนธ์และ
  วิทยานิพนธ์

- บทความที่เกี่ยวข้อง
  - หน้าแรก
- ทำเนียบฯ
- ใบสมัคร
  LMS
ประเมินการเรียนการสน
E-mail
ศูนย์คอมพิวเตอร์
MAB Faq
       

ติดต่อเรา หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074-
282484 - 5   โทรสาร 074-282410