น้าแรก  |   ลักสูตร    |    บุคลากร    |   บทความวิจัย   |   ชมรม   |   ติดต่อเรา

         
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร
บุคลากร
ข่าวและกิจกรรม
   

เอกสารประกอบหลักสูตร
รายชื่อหนังสือห้องสมุด ป.โท
คู่มือการทำสารนิพนธ์
แบบฟอร์มต่าง
ระเบียบการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
   
บทความวิจัย
บทความวิจัยของคณาจารย์
บทคัดย่อสารนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์
บทความที่เกี่ยวข้อง
   
ชมรมธุรกิจเกษตร
คณะกรรมการ
ทำเนียบศิษย์เก่า
กิจกรรมของชมรม
   

 

 

   

 
   
  คำอธิบายรายวิชา      หน้า    1 |  2  |  3  
         
 

 

  จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

878-524  

การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร 
(Project Analysis in Agribusiness)

 3(2-2-5)

ความหมายและลักษณะของโครงการ แผนและโครงการ โครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร แนวคิดว่าด้วยต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ การตีค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจและการเงิน ตัวชี้วัดต่างๆ ในการพิจารณาเลือกโครงการ ทั้งที่คำนึงถึงเวลาและไม่คำนึงถึงเวลา การวิเคราะห์โครงการทางการเงินทางธุรกิจเกษตร และการประเมินผลโครงการ
 
878-525

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกษตร
(Quantitative Analysis in Agribusiness)

3(2-2-5)

วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต วิธีการวิเคราะห์ทางวิธีวิจัยดำเนินการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ  การวิเคราะห์การตัดสินใจเมื่อมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางธุรกิจเกษตร
 
878-526  

การพยากรณ์ทางธุรกิจเกษตร
(Forecasting Techniques in Agribusiness)

3(2-2-5)

การพยากรณ์ทางการเกษตร ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตร และสถิติทางการเกษตร แบบจำลองและเทคนิค การใช้วิธีการพยากรณ์เพื่อการวางแผน การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อการพยากรณ์
 
878-531  

สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในการจัดการธุรกิจเกษตร
(Economic and Social Environment of Agribusiness Management)

3(3-0-6)

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในการจัดการธุรกิจเกษตร เช่น สภาพเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย นโยบายเศรษฐกิจ  อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย เป็นต้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อการตัดสินใจของผู้จัดการธุรกิจเกษตร
 
878-532  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตร
(Strategic Management in Agribusiness)

3(3-0-6)

สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับและด้านต่างๆ แนวทางในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประเมินกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยเน้นกรณีศึกษาทางด้านธุรกิจเกษตร
 
878-533 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร
(Management of Information System in Agribusiness)

3(2-2-5)

ลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแนวคิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลและสื่อสารโทรคมนาคม การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร การสร้างและการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์การทางธุรกิจเกษตร และผลของระบบสารสนเทศที่มีต่อสังคม
 
878-534      การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตร 
(Entrepreneurship and Small Agribusiness Management)

3(3-0-6)

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการค้นหาธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การวางแผนการจัดการด้านการตลาด การจัดการการผลิต การเงิน กฎหมาย โดยเน้นการจัดทำแผนธุรกิจด้านธุรกิจเกษตร
 
878-535  การจัดการธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
(International Agribusiness Management)

3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 878-511 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 ความสำคัญของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ หน้าที่ของเศรษฐศาสตร์และการจัดการในการดำเนินธุรกิจเกษตรภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมและสถาบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายและกลยุทธ์ องค์กรทางธุรกิจเกษตร กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ และระดับโลก
 
878-536 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจเกษตร
(Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness)

3(3-0-6)

ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการจัดารทางธุรกิจเกษตร ปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารการผลิต การจัดเก็บในคลังสินค้า การขนส่ง การแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 
878-537   การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    
(Agribusiness and Food Industry Management)

3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 878-512 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ความสำคัญและบทบาทของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และความต้องการของตลาด หลักการจัดการธุรกิจเกษตร หลักการจัดการอุตสาหกรรมอาหารให้ครอบคลุมโซ่อาหารตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คลังสินค้า การขนส่งและการกระจายผลิตภัณฑ์ หลักการของการปฏิบัติที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการสุขาภิบาล หลักการในการบริหารความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
 
     
 
   
   

             
 
         

น้าแรก  |   ลักสูตร    |    บุคลากร    |   บทความวิจัย   |   ชมรม   |   ติดต่อเรา
ติดต่อเรา หลักสูตรปริญญาโท
สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-
459353   โทรสาร 074-459353