กิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์

รวมเรื่องราวล่าสุด กิจกกรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน ภายใต้โครงการยุวชนอาสา แผนงานยุวชนสร้างชาติ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "พัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตชันโรงแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงในพื้นที...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 งานสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการนำเสนองานวิจัยสหกิจศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ดังนี้ สถานประกอบการ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา นักศึกษา: นางสาวณัฐริดา พลหาญ งานวิจัยเรื่อง: การศึกษาความคุ้มค่าจากการลงทุนปลูกส้มโอหอมควนลัง ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ลองพิชัย ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมถึงเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน​ และเจ้าหน้าที่งานวิจัย​ คณะเศรษฐศาสตร์​ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนปฎิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุม SKY BLUE อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายในก...
อ่านรายละเอียดเพิ่ม