all news
 
  รับสมัครผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย: การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วมในการผลิตปาล์มน้ำมัน..
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา..
  รับสมัครผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย: ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน 2 อัตรา..
 
 
- บุคลากร
- ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- โครงสร้างการบริหาร

- เอกสารเผยแพร่
- ติดต่อเรา
 
- LMS@PSU
- MIS-DSS
- ระบบจัดส่งเกรด
- การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- LMS@PSU
- เอกสารตำราเรียน
- หลักสูตร
- E-mail นักศึกษา
- การประเมินผลการสอนผ่านเว็บ
- Econ BackOffice
- Econ SharePoint new
- Econ SharePoint

- E-document
- E-mail
- วินัย/จรรยาบรรณ
 
ลิขสิทธ์ : Creative commons
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โทรศัพท์  0-7428-2400