economics 2018-01-18T09:14:33+00:00

กิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์

กิจกรรมและผลงานนักศึกษา

Contact Info

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Phone: โทรศัพท์ 0-7428-2400

Fax: โทรศัพท์ 0-7428-2410

Web: www.econ.psu.ac.th